ბოტანიკური ბაღის ზღვისპირა პარკში საქორწილო მაყრიონის დაშვების ღირებულება შეადგენს - 100 (ასი) ლარს.

ბაღის ზღვისპირა პარკში არსებულ სარიტუალო პოდიუმზე საქორწილო ხელმოწერის ცერემონიასთან დაკავშირებული მომსახურების ღირებულება შეადგენს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარს.