ბოტანიკური ბაღის ზღვისპირა პარკში საქორწილო მაყრიონის დაშვების ღირებულება 2017 წლის 1 ივნისიდან, ნაცვლად 50 (ორმოცდაათი) ლარისა, შეადგენს - 100 (ასი) ლარს.

ბაღის ზღვისპირა პარკში არსებულ სარიტუალო პოდიუმზე საქორწილო ხელმოწერის ცერემონიასთან დაკავშირებული მომსახურების ღირებულება 2017 წლის 1 ივნისიდან, ნაცვლად 100 (ასი) ლარისა, შეადგენს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარს.