ექსკურსიამძღოლის (გიდის) და ელექტრომობილის მომსახურება:

- ბოტანიკურ ბაღში ექსკურსიამძღოლის მომსახურების (არაუმეტეს 1,5 საათი) ღირებულება განისაზღვრა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო ელექტრომობილით ექსკურსიამძღოლის მომსახურების 40 (ორმოცი) წუთის ღირებულება 30 (ოცდაათი) ლარით;