ბოტანიკურ ბაღში, ელექტრომობილის ინდივიდუალური დაქირავებისას, ექსკურსიამძღოლის მომსახურება შეადგენს - 30 (ოცდაათი) ლარს.

ბოტანიკურ ბაღში ქვეითი ექსკურსიის მსვლელობისას ექსკურსიამძღოლის მომსახურება (არაუმეტეს 1,5 საათი) შეადგენს - 50 (ორმოცდაათი) ლარს.